TKO a separovaný odpad

Harmonogram zberu TKO  a separovaného odpadu na rok 2020:

   TKO – kuka nádoby   Separovaný Plasty Papier Sklo
 23.01. 03.01.       X
20.02. 17.01. X X  
19.03. 31.01.     X
16.04. 14.02. X X  
14.05. 28.02.     X
11.06. 13.03. X X  
09.07. 27.03.     X
06.08 10.04. X X  
03.09. 24.04.     X
15.10. 08.05. X X  
12.11. 22.05.     X
10.12. 05.06. X X  
  19.06.     X

 

 

Ak správne triedime, svet je krajší 

Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich známych:​

  • ​Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. 
  • ​Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená farba. Napovie Vám aj označenie na obale:
  • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI – PAK.

 

 

 

Dovoľte  nám, aby sme sa Vám poďakovali za spoluprácu, v rámci triedenia odpadov. Obec Sihla tým, že je súčasťou systému ENVI – PAK prevádzkujúceho triedený zber odpadu, prispelo v roku 2018 k celkovej úspore produkcie skleníkových plynov v množstve 59 263 667 kg CO2.

Táto úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by 5480-krát obišlo zemeguľu. Na výpočet bola použitá metodika vyvinutá spoločnosťou BIO by Deloitte pre 25 európskych OZV združených v asociácii PRO EUROPE.

Uvedomujeme si, že množstvo vytriedeného odpadu sa bude zvyšovať len vďaka obyvateľom, ktorí budú k triedeniu pristupovať zodpovedne a preto Vám ešte raz ďakujeme za spoluprácu pri ochrane našej planéty a zároveň Vás prosíme o pokračovanie v tomto smere.

Certifikát

Ďalšie informácie o separovaní odpadu môžete získať na stránkach:

 http://www.triedime.sk/              https://envipak.sk/             http://www.zodpovednaspolocnost.sk/

 

                   

ENVI-19021_Motivacny_plagat_A4_w

Nebuďme leniví, trieďme odpad

Prečo triediť odpad

Vy trieďte, my sa postaráme

Článok o VKM – tetrapaky

Informácia o úrovni separovania v obci Sihla

Obec Sihla v zmysle §4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona  č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 je 24,05 %, za rok 2018 je 33,53 %.