Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Podmienky hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú nachádzať mimo jej územia; všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:   http://www.minv.sk/?nr20-posta2  

Adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

Obec Sihla
Sihla 73
97653 Sihla

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

obecsihla@gmail.com

 

Žiadosť o voľbu poštou

 

Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená na adresu obce  najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.