Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Podmienky hlasovania poštou voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú nachádzať mimo jej územia; všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:   http://www.minv.sk/?nr20-posta2  

Adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

Obec Sihla
Sihla 73
97653 Sihla

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

obecsihla@gmail.com

 

Žiadosť o voľbu poštou

 

Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená na adresu obce  najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 

 

ZVEREJNENIE

 

elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena
a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

 

Obec Sihla zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slevenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 29. februára  2020.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK možno doručiť

aj elektronickou poštou na adresu:

 

obecsihla@gmail.com

 

Okrsková volebná komisia

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Prehľad počtu utvorených volebných okrskov:     V obci Sihla bol vytvorený jeden volebný okrsok. 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [Vzor oznámenia o delegovaní člena do OVKdoručí politická strana alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 8. januára 2020 do 24.00 h).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorí nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.