Verejná vyhláška – výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v lehote 30 dní

Oznámenie o výrube 

Na základe pochôdzky pracovníkmi Stredoslovenskej distribučnej, a.s. (SSD) na NN vedeniach bolo zistené, že porasty v ochrannom písme vedenia Čierny potok, ktoré prechádza katastrom Sihla, dosahujú kritickú vzdialenosť od vodičov a ohrozujú bezpečnosť prevádzky tohto vedenia.  JPRL, s.r.o., ako poverená osoba držiteľa povolenia podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov vám preto oznamuje, nutnosť výrubu ochranného pásma predmetného vedenia. Výrub porastov treba vykonať na lokalitách zakreslených v mapovej prílohe.  Vzhľadom na veľký počet vlastníkov, ktorých predmetný výrub obmedzuje a veľký počet vlastníkov, cez ktorých nehnuteľnosti ochranné pásmo predmetného vedenia prechádza, OZNAMUJEME  Vám to VEREJNOU VYHLÁŠKOU,  KTORÁ BUDE ZVEREJNENÁ PO DOBU 30 DNÍ.

 

Verejná vyhláška – výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov