Rúško nie je hanba

 

 

Aktualizované: 20. mája 2020

Platnosť nariadenia od: 21. apríla 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Nosenie rúška v exteriéri bude dobrovoľné len v prípade, ak je možné dodržať minimálne 5m odstup od cudzích osôb. V prípade rodinných príslušníkov nebude nosenie rúška vo vonkajších priestoroch povinné. Ako doteraz, aj naďalej platí povinnosť nosiť rúška všade v interiéroch mimo svojho bydliska pre všetky osoby na území Slovenskej republiky. Táto povinnosť platí aj v prípade nosenia vydychového respirátora, ktorý musí byť taktiež prekrytý rúškom.

Namiesto rúška môžete použiť šál alebo aj iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek do okolia.

Hlavný hygienik udeľuje výnimku v povinnosti nosiť rúško (alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek do okolia) mimo svojho bydliska pre tieto skupiny ľudí:

 • deti do 2 rokov,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú  sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na  prepravu osôb,
 • osoby žijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenost‘ od iných osôb minimálne 5 metrov,
 • osoby nežijúce v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť minimálne 5 metrov,
 • pedagogických alebo odborných zamestnancov (napr. asistent
  učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • žiakov základnej školy v interiéri a exteriéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
 • deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí,
 • osoby pri výkone športu na vnútorných či vonkajších športoviskách,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania.

Výnimka v povinnosti nosiť rúško mimo svojho bydliska bola na základe opatrenia OLP/3970/2020 (PDF, 124 kB) zo dňa 11.05.2020 udelená aj účinkujúcim pri výrobe alebo nakrúcaní audiovizuálneho diela, ako aj umelcom pri podávaní umeleckého výkonu. V tomto prípade však musí byť zabezpečené nasledovné:

 • aby bol týmto osobám pred nakrúcaním, výrobou alebo podávaním umeleckého výkonu vykonaný test na COVID-19 s negatívnym výsledkom,
 • dodržiavanie 2 m odstupu medzi umelcami a ostatnými zúčastnenými na mieste umeleckej činnosti,
 • dostupnosť dezinfekcie rúk,
 • pravidelná dezinfekcia miesta umeleckej činnosť (+ pravidelné vetranie, ak ide o interiér),
 • zákaz vstupu na miesto umeleckej činnosti osobám so zvýšenou telesnou teplotou nad 37°C alebo s inými príznakmi COVID-19.

Upozornenie Stále sa nám nepodarilo vyhrať boj s pandémiou. Preto buďte mimoriadne zodpovední voči sebe aj ostatným a naďalej prísne dodržiavajte všetky hygienické nariadenia.

 • Pred prekrytím horných dýchacich ciest je potrebné:
  1. umyť ruky mydlom a vodou alebo použiť dezinfekciu na báze alkoholu,
  2. pri nasadení je potrebné si zakryť  nos a ústa tak, aby medzi tvárou a rúškom neboli žiadne medzery.

Týmto Opatrením ohladne nosenia rúšok (PDF, 108 kB) sa aktualizuje pôvodné (a stále platné) Opatrenie (PDF, 124 kB).