Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Sihla, zastúpená starostom Mariánom Ilčíkom, podľa § 6 ods. 5 zákona 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje:

 

   Oznámenie o strategickom dokumente: „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 – 2027“.

 

   Dokument je zverejnený na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-bans

a webovom sídle obce Sihla www.sihla.sk.

 

   Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od doby, kedy bolo oznámenie zverejnené.

 

   Relevantné informácie o strategickom dokumente možno dostať na kontaktoch OÚ Banská Bystrica, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja:

 

Mgr. Marián Žabka,  tel. číslo: 048/4306431, e-mail: Marian.Zabka@minv.sk, vedúci oddelenia

Ing. Fedor Halás,      tel. číslo: 048/4306418, e-mail: Fedor.Halas@minv.sk.

 

   Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas stránkových hodín na obecnom úrade v Sihle.

                                                                                

Zverejnené dňa: 03.08.2020

Zvesené dňa:                                                                                         Marián Ilčík

                                                                                                              starosta       

Dokument na stiahnutie:                                           

   Oznámenie o strategickom dokumente PRVVaVK BBK 2021-2027