Ochorenie COVID-19 (koronavírus)

Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.

 • Noste rúško.
 • Od ostatných si držte odstup aspoň 2 metre.
 • Umývajte si často a dôkladne ruky.

Od 13. októbra platí zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osôb. Výnimkou sú osoby žijúce v jednej domácnosti.

Od 15.10. sa na Slovensku sprísnia protiepidemické opatrenia:

 • povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri,
 • zákaz hromadných podujatí,
 • reštaurácie budú môcť podávať len zabalené jedlo a jeho konzumácia bude možná iba v exteriéri,
 • zatvoria sa fitnesscentrá, wellness zariadenia, akvaparky, kúpaliská, sauny,
 • obchody s potravinami a drogérie budú povinné vymedziť čas nákupu pre seniorov medzi 9. a 11. hodinou
 • obmedzí sa aj počet ľudí v obchodoch a nákupných centrách (1 osoba na 15 m2).

Rúška budú povinné v exteriéri v obciach a mestách. Výnimka na nosenie rúška bude platiť len mimo obce pre rodinu, keď pôjde spolu, alebo pokiaľ budú ľudia od seba vzdialení viac ako päť metrov.

 

https://www.zmos.sk/detaily-k-sprisnenym-opatreniam-oznam

Aktuálne informácie o šírení Covid-19 sa môžete dozvedieť na nasledujúcich internetových adresách:

https://korona.gov.sk/    Aktuálne informácie o priebehu pandémie a opatreniach

uvz.sk/info

čo robiť ak som chorý

 

                         Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 1. októbra 2020 od 06:00 hod. do
odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov
alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos,
ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:
– detí do 3 rokov veku,
– osôb v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,
– osôb žijúcich v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,
– osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
– vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
– žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
– žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
– deti v interiéri materskej školy a jaslí,
– osoby pri výkone športu,
– fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
– osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
– výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
– osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk,
– účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného
zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
– zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7189/2020 z 14.09.2020.

opatrenia_ruska_29_09

 

ÚVZ SR vydal opatrenie upravujúce vstup na územie SR
 

covid.pngBratislava – 29. september 2020 – Úrad verejného zdravotníctva SR vydal dnes opatrenie upravujúce vstup na územie SR od 1. októbra SR  – podľa predmetného Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/7693/2020 sú všetky osoby, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

V prípade, že negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neobdržia a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový, táto sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa. Týmto osobám sa nariaďuje, aby sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovali na webe http://korona.gov.sk/ehranica a taktiež sú tieto osoby povinné počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopné sa preukázať potvrdením o uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky.

Podrobnejšie informácie tu.

 

 

Prečítajte si plné znenie aktuálneho (zo dňa 17.09.2020)  Opatrenia OLP/7311/2020 (PDF, 176 kB), ktoré nahrádza Opatrenie OLP/7092/2020 (PDF 171 kB) zo dňa 9.9.2020.

 

V ČOM JE ROZDIEL PRI:

 • INDIVIDUÁLNOM MONITOROVANÍ PRÍZNAKOV INFEKCIE,
 • INDIVIDUÁLNEJ DOMÁCEJ IZOLÁCII A
 • IZOLÁCII KVÔLI COVID-19

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/04/V-com-je-rozdiel_v1-0_21-03-2020_MMA_1-1.pdf

Ukončenie núdzového stavu
 

Úrad vlády Slovenskej republiky oznamuje ukončenie núdzového stavu, zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostilvosti, zrušenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom a zrušenie zákazu uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 366 zo dňa 10. júna 2020.

Núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky končí uplynutím dňa 13. júna 2020 (od dňa 14.júna 2020, 00:00 hodiny).

Mimoriadna situácia vyhlásená vládou dňa 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu.

 
 

 

Úrad verejného zdravotníctva

Nové pravidlá platia aj pre zasadnutia a schôdze orgánov územnej samosprávy. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti nové pravidlá hlavného hygienika platné od 20. 5. 2020, ktoré platia aj pre zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-pravidla-platia-aj-pre-zasadnutia-a-schodze-organov-uzemnej-samospravy–oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Školstvo
Ministerstvo školstva pomôže zriaďovateľom pri zabezpečení škôl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 20. mája 2020 zverejnilo informáciu, že v spolupráci so Správou štátnych hmotných rezerv SR v súčasnosti vykonáva všetky potrebné úkony v snahe pomôcť školám a ich zriaďovateľom pri zabezpečení dostupných ochranných pomôcok na prvé dni po otvorení škôl. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-skolstva-pomoze-zriadovatelom-pri-zabezpeceni-skol-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Cestovný ruch a kríza boli hlavnou témou Sekcie inovácií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. V poradí štvrté zasadnutie Sekcie inovácie, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Rady ZMOS sa uskutočnilo online 20. mája 2020 a venovalo sa jedinej téme, a to dopadom krízy na miestny cestovný ruch. Viac TU https://www.zmos.sk/cestovny-ruch-a-kriza-boli-hlavnou-temou-sekcie-inovacii-regionalneho-rozvoja-a-cestovneho-ruchu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Úrad verejného zdravotníctva

Opatrenia prijaté v reakcii na koronavírus sa budú postupne uvoľňovať:

korona.gov.sk

 

Usmernenie hlavného hygienika
V poradí siedma 
aktualizácia usmernenia  hlavného hygienika je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/usmernenie-hlavneho-hygienika-slovenskej-republiky–oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Nové Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia! Ide o sériu nových opatrení, ktoré vplynuli zo záverov z  rokovania Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 15.04.2020, týkajúce sa opatrení platných od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. Viac TU:

 https://www.zmos.sk/nove-opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia–oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 

Vláda vyhlásila núdzový stav:       Vyhlásenie núdzového stavu

Najnovšie opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 16.03.2020: 

opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok

                        

V zmysle záverov zasadnutia ústredného krízového štábu zo dňa 6. marca 2020 je potrebné informovať občanov o nasledovných opatreniach obce:

 • obmedziť organizáciu spoločenských, kultúrnych a športových podujatí 
 • odporučiť právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce obmedziť hromadné podujatia, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia
 • informovať svojich zamestnancov a občanov, aby dodržiavali preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR

 

Dôležitá informácia pre verejnosť


Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):

 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami
 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
 • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha
 • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov
 • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením
 • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vydalo rozhodnutia o karanténe a zákaze zhromažďovania občanov:

Rozhodnutie_karantena_verejna_vyhlaska09_03

Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03

CALL CENTRUM:   

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580