Registrácia chovu ošípaných do 23.10.2020

Súčinnosť pri registrácii chovov – ošípaných,

v nadväznosti na vývoj nákazovej situácie v africkom more ošípaných na Slovensku.

Regionálna veterinárna a potravinová spáva Banská Bystrica (ďalej RVPS Banská Bystrica) v súlade s §16 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 39/2007 Z.z.) informuje a žiada občanov:

1. o povinnosti registrácie chovov ošípaných na RVPS Banská Bystrica v termíne do 23.10.2020

Registrácia chovov ošípaných patrí k základným elementom pri prevencii, monitorovaní a zdolávaní afrického moru ošípaných.
V prípade zistenia nezaregistrovaných chovov pri výkone úradných kontrol Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica uloží pokutu (pre fyzické osoby je výška pokuty do 300€ podľa §48 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z.z., pre fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby je výška pokuty od 400€ do 3500€ podľa §50 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2007 Z.z.

Príloha:

Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat:  Žiadosť o registráciu chovu (1)
Tlačivo na registráciu chovu 1 ks ošípanej:  Tlačivo Registrácia chovu 1 ks OŠ – Príloha č1
Tlačivo na registráciu chovu 2 ks a viac ošípaných:  Registrácia chovu 2 a viac ošípaných

Kontakt pre registráciu chovu a hlásenia domácich zabíjačiek
REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica
Tel.: okres. Banská Bystrica 048/4125602, okres Brezno 048/6114696
E-mail: Sekretariat.BB@svps.sk