OZNAM RÚVZ v Banskej Bystrici

VYHLÁŠKA

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici,

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e), z) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

 

zakazuje:

  1. a) všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, bary, cukrárne, kaviarne, kasína, herne, prevádzky ambulantného predaja a pod.) predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane ich predaja na odber so sebou,
  2. b) organizovanie hromadných podujatí divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, športových podujatí v interiéri aj exteriéri,
  3. c) realizovanie posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov,
  4. d) výkon bohoslužieb, služieb božích a spovedí.

 

(2) Zákaz sa nevzťahuje na:

  1. a) športové podujatia registrovaných klubov za podmienok určených vydanou vyhláškou  
  2. b) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a/alebo nealkoholické nápoje na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
  3. c) pohrebný obrad, obrad krstu a sobášny obrad, bohoslužby vykonávané iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania,
  4. d) spovede osobám, ktoré sú v nebezpečenstve smrti, vrátane spovedí v rizikových prevádzkach (zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb a pod.),
  5. e) rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu.

 

 

Nedodržaním uvedených opatrení môže prísť ku kolapsu zdravotníckych zariadení ako aj našej nemocnici v Brezne, kde kapacita vytvorených COVID lôžok je naplnená takmer na maximum.

 

 

Pomôžme svojou zodpovednosťou vyčerpaným zdravotníkom.