Očkovanie proti COVID 19 v Brezne

Nemocnica s poliklinikou Brezno,. n.o. oznamuje, že začala s očkovaním voči COVID 19.

Očkovanie v našej nemocnici: – bližšie pozrite Začíname s vakcináciou .

Záujemcovia sa môžu nahlasovať  telefonicky na mobilné kontakty:

p. Giertlova 0905459101
p. Srnková 0918744080 , e-mail:srnkova@nspbr.sk

okrem osôb zaradených do 1. fázy očkovania, ktorými sú:

  • zdravotnícki pracovníci,
  • študenti zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom,
  • zamestnanci zariadenia sociálnych služieb,
  • terénni sociálni pracovníci,
  • zamestnanci obslužnej organizácie, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocnici,
  • zamestnanci nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom,
  • osoby, ktoré v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytujú duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,
  • zamestnanci mobilného odberového miesta, ktorí prichádza do kontaktu s testovanou osobou,

 

  •  sa môžu prihlásiť aj soby zaradené do 2. fázy očkovania,                                                               t. j. osoby s vekom najmenej 85 rokov.

 

Nemocnica s poliklinkou Brezno, n.o. v rámci očkovania COVID 19  už očkujú aj 3. fázu občanov a to od veku 75 rokov. Očkovať sa budú aj tieto osoby, so závažnou chorobou viď tento zoznam:

Osoby so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bez ohľadu na vek; osoby so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient:

– onkologický v štádiu liečby ochorenia,
– s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
– s transplantáciou solídnych orgánov,
– s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT),
– s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C,D
– v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát – — –  – pneumóniu so závažným priebehom,
– so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
– s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
– po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
– so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
– s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
– s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
– s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),
– s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,
– so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
– s cirhózou pečene,
– so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
– so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
– so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna skleróza a iné,
– s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia),
– so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu,
– so závažnými poruchami hemokoagulácie,
– so závažným priebehom infekčných ochorení (napr.tuberkulóza).

Nahlasovať sa môžu telefonicky na mobilné kontakty:
p. Srnková 0918744080 ,e-mail:srnkova@nspbr.sk
p. Giertlova 0905459101