Oznámenie o strategickom dokumente

   Obstarávateľ Obec Lom nad Rimavicou predložil Okresnému úradu Brezno, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správe posudzovania vplyvov na životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente

 

„Územný plán obce Lom nad Rimavicou“.

 

   Ako dotknutá obec podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie informujeme verejnosť, kde a kedy možno do oznámenia o strategickom dokumente nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

   Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanoviská Okresnému úradu Brezno, odboru starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od doby, keď bolo oznámenie zverejnené podľa odseku 5.

 

   Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť na web stránke MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-lom-nad-rimavicou, na OU Brezno, OSZP alebo na OcÚ Lom nad Rimavicou.

 

   Zároveň oznamujeme, že podľa § 63 konzultácie oznámenia o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 3 zákona zabezpečuje Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie. Termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky na tel. č.: 0961 62 2976, resp. e-mail katarina.brozmanova@minv.sk.

 

Zverejnené: 07.03.2022