Oznámenie o prerokovaní návrhu BBSK

Banskobystrický samosprávny kraj, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) a § 18 ods. 2 stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 30 ods. 3, ods. 4 a § 22 ods. 1 stavebného zákona oznamuje prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie

„Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky č. 5/2020“

dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým samosprávnym krajom, dotknutým obciam, právnickým osobám a verejnosti. Návrh územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky č. 5/2020“ je k nahliadnutiu na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, Nám. SNP 23, Banská Bystrica v pracovných dňoch od 03. 05. 2022 do 02. 06. 2022, v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod. a na webovej stránke Banskobystrického samosprávneho kraja www.bbsk.sk, v záložke úradná tabuľa, Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj, Zmeny a doplnky č. 5/2020, Návrh na prerokovanie s hyperlinkovým prepojením na zverejnený návrh územnoplánovacej dokumentácie. Verejné prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky č. 5/2020“ spojené s prezentáciou za účasti zhotoviteľa sa uskutoční dňa 10. mája 2022 o 9,30 hod. v aule Obchodnej akadémie, Tajovského ulica 25, Banská Bystrica.

 

Právnické osoby a verejnosť sú oprávnení podľa § 22 ods. 1 stavebného zákona podať pripomienky k návrhu „Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky č. 5/2020“ do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Na pripomienky, ktoré budú zaslané po termíne ukončenia verejného prerokovania návrhu, orgán územného plánovania nebude prihliadať.