JARMO 13.08.2022

    Oznamujeme všetkým priaznivcom nášho podujatia Jarmo – preteky volských záprahov, že po dvojročnej odmlke sa bude podujatie konať s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a podporou sponzorov dňa

 

13.08.2022 

 

 

Žiadosť o poskytnutie predajného miesta Jarmo-Sihla 2022

POTREBNÉ DOKLADY:

  • záväzná prihláška (tlačivo)
  • fotokópia živnostenského listu / výpisu z obchodného registra
  • fotokópia rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva (pri predaji potravinárskeho tovaru
  • fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice,
  • alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu

Ak požadované dokumenty predávajúci nepredloží, obec povolenie na predaj nevydá.