JARMO 13.08.2022

    Oznamujeme všetkým priaznivcom nášho podujatia Jarmo – preteky volských záprahov, že po dvojročnej odmlke sa bude podujatie konať s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a podporou sponzorov dňa

13.08.2022. 

Podujatie je podporené v rámci výzvy č. GP-P MPCH-2022/14/1 grantového programu spolufinancovaného z Partnerstva MP-ČH.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron v rámci Grantového programu Naštartujme s Partnerstvom MP-ČH.“

 

 

Žiadosť o poskytnutie predajného miesta Jarmo-Sihla 2022

POTREBNÉ DOKLADY:

  • záväzná prihláška (tlačivo)
  • fotokópia živnostenského listu / výpisu z obchodného registra
  • fotokópia rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva (pri predaji potravinárskeho tovaru
  • fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice,
  • alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu

Ak požadované dokumenty predávajúci nepredloží, obec povolenie na predaj nevydá.

 

Daň za užívanie verejného priestranstva v hodnote podľa VZN obce č. 6/2021 a to nasledovne:
 
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva a za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň nasledovne:
 
b) za umiestnenie predajného zariadenia (stánok, predaj z automobilu) 
  1. predaj občerstvenia      ………..   10,00 €
  2. predaj textilných výrobkov ……     5,00 €
  3. predaj len jedného druhu tovaru ( napr. cukrová vata, medovina, pukance, medovníky a podobne   ……….     5,00 €