Vyhlásenie referenda, 21.januára 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

 

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

– v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

– v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

– v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

– v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

– v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“. 

 

REFERENDUM – informácie pre voliča

Volič môže hlasovať aj v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz).

Žiadosť o hlasovací preukaz môžete poslať najneskôr do 2.1.2023 poštou na adresu úradu, alebo elektronicky na adresu: obecsihla@gmail.com,

 

ziadost_o_vydanie_hlasovacieho_preukazu

 

Za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre referendum, konané dňa 21. januára 2023, bol  v zmysle  § 169,  ods. 6  Zákona  NR  SR  č. 180/2014  Z.z. o podmienkach  výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovaný

Pavel Úradník

Kontakty

Telefón:          048/618 00 70, 0902 748 512

Email:             obecsihla@gmail.com

Adresa:           Sihla 70

 

 

Utvorenie volebných okrskov

Delegovanie do volebných komisií

V referende majú právo do volebných komisií delegovať jedného člena a jedného náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „politická strana“) a petičný výbor za referendum.

Okrsková volebná komisia

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 18 kB)doručí politická strana a petičný výbor za referendum starostovi obce  v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda

do 24. novembra 2022 do 24.00 h.

 

E-mailová adresa na doručenie zoznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obecsihla@gmail.com,

alebo poštou na adresu úradu.

Obec Sihla zverejňuje e-mailovú adresu na zasielanie žiadostí o voľbu poštou:      obecsihla@gmail.com

 

 Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky