OZNAM _ Uznesenie č 7/2023

OZNAM

Obec Sihla v zmysle nižšie uvedeného uznesenia predáva hnuteľný majetok obce. V prípade záujmu o kúpu Vás vyzývam na predloženie cenovej ponuky v termíne do 12,00 h.
31. 7. 2023 na Obecný úrad obce Sihla.

U Z N E S E N I E č. 7/2023

Obecné zastupiteľstvo obce Sihla

Schvaľuje

  1. a)  hnuteľný majetok obce Sihla Nákladný automobil Praga V3S, Automobil osobný kabriolet UAZ–469 BI, plechová skriňa z nákladného automobilu Praga V3S – pojazdná dielňa na účely predaja za prebytočný
  2. b)  zámer predaja hnuteľného majetku obce Sihla Nákladný automobil Praga V3S, Automobil osobný kabriolet UAZ–469 BI, plechová skriňa z nákladného automobilu Praga V3S – pojazdná dielňa v zmysle § 9a ods. 7 písm. d) zákona č. 198/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to na základe predloženia cenovej ponuky na jednotlivý hnuteľný majetok vyššie uvedený
  3. c)  poveruje starostku obce uzatvoriť kúpnu zmluvu na prevod hnuteľného majetku s tým záujemcom, ktorý predloží najvyššiu cenovú ponuku na jednotlivý hnuteľný majetok

 

oznam HM – uznesenie č. 7/2023