Monthly Archives: august 2023

Oznámenie o zámere prenájmu

Vec Oznámenie o zámere prenájmu Starostka obce Sihla podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c). zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že zámer prenajať majetok obce Sihla 1. NP priestor pohostinstva vrátane sociálnych zariadení a garáže v stavbe súpisné číslo 109 vedenej na pozemku C-KN č. 535/1 k.ú. Sihla podľa grafickej ...

Zobraziť aktualitu »

Oznámenie o zámere prenájmu

Vec Oznámenie o zámere prenájmu Starostka obce Sihla podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c). zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že zámer prenajať majetok obce Sihla pozemok C-KN č. 90/2 časť pozemkov E-KN 44/8 a 44/6 k.ú. Sihla podľa grafickej prílohy č. 2 v zmysle § 9a ods. 9 písm. ...

Zobraziť aktualitu »