Oznámenie o zámere prenájmu

Vec

Oznámenie o zámere prenájmu
Starostka obce Sihla podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c). zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

v znení neskorších predpisov

týmto oznamuje, že

zámer prenajať majetok obce Sihla 1. NP priestor pohostinstva vrátane sociálnych zariadení a garáže v stavbe súpisné číslo 109 vedenej na pozemku C-KN č. 535/1 k.ú. Sihla podľa grafickej prílohy v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre firmu VIZANOB s.r.o. IČO 48233331, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý bude vyjadrený v uznesení o schválení nájmu predmetného majetku.

Z dôvodu sledovaného zámeru nie je účelné, aby pozemok bol ponúkaný na nájom iným spôsobom, ktorý predpokladá zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

oznámenie zámeru Vizanob

príloha č. 1 mapka dolna krčma