Oznámenie o zámere prenájmu

Vec

Oznámenie o zámere prenájmu

Starostka obce Sihla podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c). zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

v znení neskorších predpisov

týmto oznamuje, že

zámer prenajať majetok obce Sihla pozemok C-KN č. 90/2 časť pozemkov E-KN 44/8 a 44/6 k.ú. Sihla podľa grafickej prílohy č. 2 v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre Ivan Nomilner, bytom Sihla 20 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý bude vyjadrený v uznesení o schválení nájmu predmetného pozemku.

Z dôvodu sledovaného zámeru nie je účelné, aby pozemok bol ponúkaný na nájom iným spôsobom, ktorý predpokladá zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

oznámenie zámeru nomilner

príloha č. 1 mapka dolna krčma