POZVÁNKA

Obecný úrad v Sihle, 976 53 Sihla

V Sihle, dňa: 22. 09. 2023

P O Z V Á N K A

Starostka obce Sihla Mgr. Katarína Kováčová v zmysle §13, ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 390/1993 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sihla, ktoré sa uskutoční

dňa 29. 09. 2023  v piatok  o 17 hod.

v zasadačke Obecného úradu obce Sihle. 

P R O G R A M  

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu OZ
 3. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
 6. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
 7. Majetok obce:
  1. Nájom nehnuteľnosti – krčma pri bytovkách
  2. Nájom pozemkov – dvor Horský bufet Moutenic
  3. Predaj pozemkov parc. registra C parc. č. 537/1 o výmere 511 m2 a parc. č. 537/2 o výmere 20 m2
  4. Predaj pozekov parc. registra C parc.č. 90/2 a 92/1, trvalý trávny porast o výmere 331 m2 a vodná plocha o výmere 136 m2.
 8. Finančné záležitosti:
  1. Správa nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky obce za rok 2022
  2. Vyúčtovanie akcie Jarmo 2023
 9. Interpelácie
 10. Záver

 

                                                                                Mgr. Katarína Kováčová

                                                                                            starostka