Monthly Archives: október 2023

Verejná vyhláška

O B E C  S I H L A Stavebný úrad Obecný úrad Sihla č. 73, 976 53 Lom nad Rimavicou –––-————————————————————————————————————— Č.:OCU-S2023/00102 V Sihle dňa: 23.9.2023 Vybavuje: Ing.Dzubák (tel.č. 048/6306287) V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A VEC O Z N Á M E N I E o začatí územného konania. ...

Zobraziť aktualitu »