Verejná vyhláška

O B E C  S I H L A
Stavebný úrad

Obecný úrad Sihla č. 73, 976 53 Lom nad Rimavicou

–––-—————————————————————————————————————
Č.:OCU-S2023/00102 V Sihle dňa: 23.9.2023
Vybavuje: Ing.Dzubák (tel.č. 048/6306287)

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

VEC
O Z N Á M E N I E o začatí územného konania.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Markéta Turňová, bytom Rovne 3769/9, 977 03 Brezne v zastúpení Mgr. Martinom
Juhaniakom, bytom Štúrova 1, 977 01 Brezno, dňa 14.6.2023 podala návrh na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení stavby „Dve rekreačné chaty, studňa, spevnené plochy, terénne
úpravy, 2x žumpa a prípojka NN“ na pozemkoch C-KN parc. č. 260/9, 273/3, 273/4, 260/8 k.ú.
Sihla a dňa 4.8.2023 podanie doplnila. Dňom podania žiadosti začalo územné konanie.
Obec Sihla ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 odst.1 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel (ďalej len
stavebný úrad), oznamuje účastníkom konania podľa § 36 odst. 1 stavebného zákona začatie
územného konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo a súčasne nariaďuje ústne
pojednávanie a miestne šetrenie na deň

20.11.2023 t.j. pondelok o 10:00 hod.

Konanie sa uskutoční so zrazom na Obecnom úrade Sihla.

Do dokladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na Mestskom
úrade v Brezne, nám. Gen. M. R. Štefánika č.1, Stavebný úrad č. dverí 13 v úradných dňoch
(pracovné dni okrem štvrtku) a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť
najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa k nim nebude prihliadať. V tejto lehote oznámia
svoje stanoviská aj dotknuté orgány.

V súlade s §42 ods.5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené
mohli byť.

Pokiaľ sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú
moc.

Mgr. Katarína Kováčová
starostka obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona a musí byť v
zmysle § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
správneho orgánu a súčasne zverejnené na jeho webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to
vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej
úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka a na elektronickej úradnej tabuli
správneho orgánu v zmysle § 34 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente).

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa …………………. Zvesené dňa ………………….
Pečiatka a podpis organizácie,
ktorá potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

Na vedomie:
Mgr. Martin Juhaniak, Štúrova 1, 977 01 Brezno
Ing. Radovan Tary, Za Záhradami 7, 900 28 Zálesie
Mgr. Lucia Tary, Za Záhradami 7, 900 28 Zálesie
Ing. Ivan Blažek, MPČĽ 2166/10, 977 03 Brezno
Bc. Lucia Blažeková, MPČĽ 2166/10, 977 03 Brezno
GCT Glass and Crystal Trading s.r.o., Zavarská 7924/10G, 917 01 Trnava
BBRSC, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
OÚ Brezno, OCDPK, Nám. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno