Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sihla

V Sihle, dňa 13. 11. 2023

P O Z V Á N K A

 

Starostka obce Sihla Mgr. Katarína Kováčová v zmysle §13, ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 390/1993 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sihla, ktoré sa uskutoční

dňa 16. 11. 2023 v štvrtok o 16 hod.

v zasadačke Obecného úradu obce Sihla.

 

P R O G R A M 

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu OZ
 3. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice
 4. Kontrola uznesení
 5. Štatút obce
 6. Majetok obce:
  1. Predaj pozemkov parc. registra C parc. č. 537/1 o výmere 511 m2 a parc. č. 537/2 o výmere 20 m2
  2. Predaj pozekov parc. registra C parc.č. 90/2 a 92/1, trvalý trávny porast o výmere 331 m2 a vodná plocha o výmere 136 m2.    
 7. Finančné záležitosti:
  1. Rozbor hospodárenia k 30. 9. 2023
  2. Určenie výšky finančných prostriedkov na poukážky pre seniorov a vecných darov pre deti pri príležitosti Sv. Mikuláša
  3. Návrh výšky miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
 8. Interpelácie
 9. Záver

Mgr. Katarína Kováčová

starostka