Author Archives: spravca

POZVÁNKA

Obecný úrad v Sihle, 976 53 Sihla V Sihle, dňa: 22. 09. 2023 P O Z V Á N K A Starostka obce Sihla Mgr. Katarína Kováčová v zmysle §13, ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 390/1993 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sihla, ktoré sa uskutoční dňa 29. 09. 2023  v piatok  o 17 hod. v zasadačke Obecného úradu obce Sihle.  P R ...

Zobraziť aktualitu »

Oznámenie o zámere prenájmu

Vec Oznámenie o zámere prenájmu Starostka obce Sihla podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c). zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že zámer prenajať majetok obce Sihla 1. NP priestor pohostinstva vrátane sociálnych zariadení a garáže v stavbe súpisné číslo 109 vedenej na pozemku C-KN č. 535/1 k.ú. Sihla podľa grafickej ...

Zobraziť aktualitu »

Oznámenie o zámere prenájmu

Vec Oznámenie o zámere prenájmu Starostka obce Sihla podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c). zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že zámer prenajať majetok obce Sihla pozemok C-KN č. 90/2 časť pozemkov E-KN 44/8 a 44/6 k.ú. Sihla podľa grafickej prílohy č. 2 v zmysle § 9a ods. 9 písm. ...

Zobraziť aktualitu »

Voľby do Národnej rady SR 2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť ...

Zobraziť aktualitu »

OZNAM _ Uznesenie č 7/2023

OZNAM Obec Sihla v zmysle nižšie uvedeného uznesenia predáva hnuteľný majetok obce. V prípade záujmu o kúpu Vás vyzývam na predloženie cenovej ponuky v termíne do 12,00 h. 31. 7. 2023 na Obecný úrad obce Sihla. U Z N E S E N I E č. 7/2023 Obecné zastupiteľstvo obce Sihla Schvaľuje a)  hnuteľný majetok obce Sihla Nákladný automobil Praga ...

Zobraziť aktualitu »

Zápisnica č. 3/2023

  Zápisnica č. 3/2023 zo zasadnutia obecného zastupiťelstva, konaného dňa 15. 7. 2023 o 16,30h v oreistoroch obecného úradu obce Sihla Zápisnica

Zobraziť aktualitu »

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiťelstva v Sihle

POZVÁNKA Podľa §13, odst. 4 písm. a) zákona SNR o obecnom zriadení  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiťelstva v Sihle, ktoré sa uskutoční  dňa 15. 7. 2023 v sobotu o 16,30 hod.  v zasadačke obecného úradu v Sihle. Sken_20230723 (7)

Zobraziť aktualitu »