Author Archives: spravca

Obmedzenia v Sihle, v sobotu 13.08.2022

Prosíme majiteľov nehnuteľností v obci Sihla a ich rodinných príslušníkov, aby sa v sobotu 13.08.2022 snažili prísť do Sihly do 9:00 hod., kedy bude prejazd do obce obmedzený z dôvodu konania športovo-kultúrneho podujatia JARMO 2022. Radi by sme sa vyhli prípadným nehodám z dôvodu účasti väčšieho počtu divákov podujatia.    Zároveň všetkým oznamujeme, že verejná autobusová doprava nebude v tento ...

Zobraziť aktualitu »

Vyhlásnie volieb do orgánov samosmosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h   Vyhlásnie volieb do orgánov samosmosprávy obcí: Právo voliť a byť volený (obec)   Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov: Právo ...

Zobraziť aktualitu »

Handeľská veselica, 6.07. / 24.08. v Čiernom Balogu

Počas leta, konkrétne 6. júla a 24. augusta 2022, sa uskutoční nezabudnuteľný zážitok, nakoľko z hlavnej stanice Čiernohronskej železnice bude vypravený vo večerných hodinách zážitkový vláčik obohatený o ľudovú hudbu a tanečnú školu, vďaka ktorým sa rozprúdi skutočná Handeľská veselica. Ako sa na pravú veselicu patrí, tak ani táto nemôže začať nijako inak, než uvítacím šťamperlíkom, ktorý bude čakať na každého plnoletého ...

Zobraziť aktualitu »

Vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne, vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Brezno od 22.06.2022  –  do odvolania   V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä: Fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom ...

Zobraziť aktualitu »

JARMO 13.08.2022

    Oznamujeme všetkým priaznivcom nášho podujatia Jarmo – preteky volských záprahov, že po dvojročnej odmlke sa bude podujatie konať s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a podporou sponzorov dňa   13.08.2022      Žiadosť o poskytnutie predajného miesta Jarmo-Sihla 2022 POTREBNÉ DOKLADY: záväzná prihláška (tlačivo) fotokópia živnostenského listu / výpisu z obchodného registra fotokópia rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva (pri ...

Zobraziť aktualitu »

Zverejnenie výzvy

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel, zabezpečuje výkon štátnej správy podľa § 23 citovaného zákona (ďalej ...

Zobraziť aktualitu »

Oznámenie o prerokovaní návrhu BBSK

Banskobystrický samosprávny kraj, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) a § 18 ods. 2 stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 30 ods. 3, ods. 4 a § 22 ods. 1 stavebného zákona oznamuje prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán ...

Zobraziť aktualitu »