Author Archives: spravca

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

O B E C S I H L A Stavebný úrad Obecný úrad Sihla č. 73, 976 53 Lom nad Rimavicou –––-————————————————————————————————————— Č.:OCU-S2023/00102 Ev.č.: 01/2023 V Sihle dňa: 21.11.2023   V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N É R O Z H O D N U T ...

Zobraziť aktualitu »

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sihla

V Sihle, dňa 13. 11. 2023 P O Z V Á N K A   Starostka obce Sihla Mgr. Katarína Kováčová v zmysle §13, ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 390/1993 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sihla, ktoré sa uskutoční dňa 16. 11. 2023 v štvrtok o 16 hod. v zasadačke Obecného úradu obce Sihla.   P R O G R A ...

Zobraziť aktualitu »

Verejná vyhláška

O B E C  S I H L A Stavebný úrad Obecný úrad Sihla č. 73, 976 53 Lom nad Rimavicou –––-————————————————————————————————————— Č.:OCU-S2023/00102 V Sihle dňa: 23.9.2023 Vybavuje: Ing.Dzubák (tel.č. 048/6306287) V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A VEC O Z N Á M E N I E o začatí územného konania. ...

Zobraziť aktualitu »

POZVÁNKA

Obecný úrad v Sihle, 976 53 Sihla V Sihle, dňa: 22. 09. 2023 P O Z V Á N K A Starostka obce Sihla Mgr. Katarína Kováčová v zmysle §13, ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 390/1993 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sihla, ktoré sa uskutoční dňa 29. 09. 2023  v piatok  o 17 hod. v zasadačke Obecného úradu obce Sihle.  P R ...

Zobraziť aktualitu »

Oznámenie o zámere prenájmu

Vec Oznámenie o zámere prenájmu Starostka obce Sihla podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c). zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že zámer prenajať majetok obce Sihla 1. NP priestor pohostinstva vrátane sociálnych zariadení a garáže v stavbe súpisné číslo 109 vedenej na pozemku C-KN č. 535/1 k.ú. Sihla podľa grafickej ...

Zobraziť aktualitu »