Úradná tabuľa

Obmedzenia v Sihle, v sobotu 13.08.2022

Prosíme majiteľov nehnuteľností v obci Sihla a ich rodinných príslušníkov, aby sa v sobotu 13.08.2022 snažili prísť do Sihly do 9:00 hod., kedy bude prejazd do obce obmedzený z dôvodu konania športovo-kultúrneho podujatia JARMO 2022. Radi by sme sa vyhli prípadným nehodám z dôvodu účasti väčšieho počtu divákov podujatia.    Zároveň všetkým oznamujeme, že verejná autobusová doprava nebude v tento ...

Zobraziť aktualitu »

Vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne, vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Brezno od 22.06.2022  –  do odvolania   V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä: Fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom ...

Zobraziť aktualitu »

Zverejnenie výzvy

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel, zabezpečuje výkon štátnej správy podľa § 23 citovaného zákona (ďalej ...

Zobraziť aktualitu »

Oznámenie o prerokovaní návrhu BBSK

Banskobystrický samosprávny kraj, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) a § 18 ods. 2 stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 30 ods. 3, ods. 4 a § 22 ods. 1 stavebného zákona oznamuje prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán ...

Zobraziť aktualitu »

Materiálna pomoc

   Vážení občania, isto sa už k mnohým z Vás dostala informácia, že sa už aj na našom území obce nachádzajú odídenci z Ukrajiny. Ak sa medzi Vami nachádzajú dobrosrdeční občania, ktorí majú záujem pomôcť ľudom, ktorí utekajú pred neľahkým osudom, môžu prispieť čímkoľvek s čím sa môžu podeliť. Aktuálne sa na našom území nachádza 10 dospelých osôb a 8 ...

Zobraziť aktualitu »

Oznámenie o strategickom dokumente

   Obstarávateľ Obec Lom nad Rimavicou predložil Okresnému úradu Brezno, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správe posudzovania vplyvov na životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente   „Územný plán obce Lom nad Rimavicou“.      Ako dotknutá obec podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie informujeme verejnosť, kde a kedy možno do oznámenia o ...

Zobraziť aktualitu »

Pneumologická ambulancia mimo prevádzky od 7.2.2022

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., informuje občanov, že od pondelka 07.02.2022 až do odvolania je pneumologická (pľúcna) ambulancia MUDr. Volentierovej mimo prevádzky z dôvodu práceneschopnosti. NsP Brezno , n.o. nedisponuje ďalším pneumológom, takže z tohto dôvodu nie je zabezpečené zastupovanie. Ďalšie informácie o vývine situácie budú pravidelne aktualizovať na webovej stránke nemocnice.  https://www.nspbr.sk/web/category/info/

Zobraziť aktualitu »

Obecná knižnica – oznamuje čitateľom

                                                    Z dôvodu pandemickej situácie bude možná výpožička publikácií v obecnej knižnici po dohode s pani knihovníčkou Mgr. Katarínou Kováčovou.   

Zobraziť aktualitu »