Úradná tabuľa

OZNAM _ Uznesenie č 7/2023

OZNAM Obec Sihla v zmysle nižšie uvedeného uznesenia predáva hnuteľný majetok obce. V prípade záujmu o kúpu Vás vyzývam na predloženie cenovej ponuky v termíne do 12,00 h. 31. 7. 2023 na Obecný úrad obce Sihla. U Z N E S E N I E č. 7/2023 Obecné zastupiteľstvo obce Sihla Schvaľuje a)  hnuteľný majetok obce Sihla Nákladný automobil Praga ...

Zobraziť aktualitu »

Zápisnica č. 3/2023

  Zápisnica č. 3/2023 zo zasadnutia obecného zastupiťelstva, konaného dňa 15. 7. 2023 o 16,30h v oreistoroch obecného úradu obce Sihla Zápisnica

Zobraziť aktualitu »

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiťelstva v Sihle

POZVÁNKA Podľa §13, odst. 4 písm. a) zákona SNR o obecnom zriadení  zvolávam zasadnutie Obecného zastupiťelstva v Sihle, ktoré sa uskutoční  dňa 15. 7. 2023 v sobotu o 16,30 hod.  v zasadačke obecného úradu v Sihle. Sken_20230723 (7)

Zobraziť aktualitu »

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

  Obec Sihla, Sihla 73, 976 53 Sihla Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: odborný referent obecného úradu   V súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov obec Sihla vyhlasuje výberové konanie na pozíciu odborný referent obecného úradu v Sihle.   Nástup:  ihneď Mzda: v zmysle zákona ...

Zobraziť aktualitu »

Preventívne protipožiarne kontroly od 22.10.2022

                                        O Z N A M   Obec Sihla oznamuje občanom a právnickým osobám, že v období od:   22.10.2022 do 31.12.2022,    sa uskutočnia preventívne protipožiarne kontroly budov. Predmetom kontroly bude stav komínov a vykurovacích telies v budovách fyzických a právnických osôb. Pri právnických osobách ...

Zobraziť aktualitu »

Úplná uzávierka cesty a čiastočná uzávierka cesty

Úplná uzávierka cesty III/2724 z dôvodu realizácie stavby Rekonštrukcia cesty a mostov na ceste III/2724 Utekáč – Sihla Vážení občania, venujte pozornosť dočasnému dopravnému značeniu a dopravným zariadeniam, nakoľko v dňoch od 03.10.2022 do 16.12.2022 a od 01.04.2023 do 18.08.2023 bude úplná uzávierka cesty III/2724 Kokava nad Rimavicou – Lom nad Rimavicou z dôvodu realizácie stavby „Rekonštrukcia cesty a mostov na ceste III/2724 Utekáč – Sihla“ ...

Zobraziť aktualitu »