Majetok obce

Priamy predaj a nájom majetku:

 

Predaj a nájom obecného majetku z dôvodov hodných osobitého zreteľa: