Správne poplatky

Správne poplatky sú vyberané podľa zákona Národnej rady SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

v znení neskorších predpisov.