Starosta obce

Najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta je štatutárnym orgánom obce v majetkovo-právnych vzťahoch, v pracovno-právnych vzťahoch je pracovníkom obce a v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a  podpisuje ich uznesenia.

Starostom obce Sihla je: Marián Ilčík

Mobil: 0910 444 437
Mail: marian.ilcik66@gmail.com