Sťažnosti a žiadosti

Vaše sťažnosti a žiadosti posielajte písomne na obecnú adresu alebo mailom na adresu obecsihla@gmail.com

Zákonná lehota na vybavenie „žiadosti o sprístupnenie informácie“ je najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.