Voľné pracovné pozície

Obec Sihla, Sihla 73, 976 53 Sihla

Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta:

odborný referent obecného úradu

 

V súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov obec Sihla vyhlasuje výberové konanie na pozíciu odborný referent obecného úradu v Sihle.

 

Nástup:  ihneď

Mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo

           verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Miesto výkonu práce: Obecný úrad Sihla, Sihla 73, 976 53 Sihla

Pracovný úväzok: 7,5 hod.

Kvalifikačné predpoklady:

 – minimálne ukončené úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického smeru

 

Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov:

– organizačné a komunikačné schopnosti,

– samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita,

– práca s počítačom, internetom podmienkou

– zdravotná spôsobilosť

– bezúhonnosť

– prax v odbore

 

Zoznam požadovaných dokladov:

– žiadosť o prijatie do zamestnania

– profesijný štruktúrovaný životopis

– písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového

  konania  v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

– čestné vyhlásenie o právnej spôsobilosti a bezúhonnosti, výpis z registra trestov nie

  starší ako 3 mesiace.

 

Pracovná náplň:

 • evidencia doručenej a odoslanej pošty ( + správa registratúry)
 • správa daní a poplatkov
 • príprava a realizácia volieb
 • správa evidencie obyvateľstva
 • osvedčovanie podpisov a listín
 • zabezpečuje vedenie účtovníctva v súlade s platnou legislatívou
 • vypracúva v spolupráci s orgánmi a vedením obce návrhy viacročného rozpočtu obce na nasledujúce tri roky v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie,
 • vypracúva podklady k Záverečnému účtu obce
 • vypracúva účtovnú závierku obce
 • eviduje došlé faktúry, preskúmava ich vecnú správnosť a zabezpečuje povinné zverejňovanie faktúr na webovom sídle obce a CRZ
 • mzdová agenda
 • plní ďalšie úlohy podľa potrieb obce a zadania nadriadeného

 

Uchádzači o pracovnú pozíciu doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi osobne na obecný úrad alebo poštou na adresu:

 

Obec Sihla, Sihla 73, 976 53 Sihla,

najneskôr do utorka 8.11.2022 do 12:00 hod.

v zalepenej obálke označenej       „Výberové konanie – referent obecného úradu“

 

 

Termín a miesto výberového konania oznámime vybraným uchádzačom.

 

V Sihle, dňa: 02.11.2022                                                       Marián Ilčík

                                                                                           starosta