Vítame Vás na oficiálnej web stránke obce Sihla ...

Úradná tabuľa

Voľby

Aktuality a podujatia

Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Sihla, zastúpená starostom Mariánom Ilčíkom, podľa § 6 ods. 5 zákona 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje:      Oznámenie o strategickom dokumente: „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 – 2027“.   ...

Zobraziť aktualitu »

Pozvánka IROP – poskytnutie NFP pre podnikateľov

Pozvánka IROP – poskytnutie NFP pre podnikateľov Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron pozýva podnikateľov a záujemcom o podnikanie na informačné stretnutie k výzve na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie Stratégie CLLD územia Partnerstva MP-ČH, z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), pre opatrenie 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti ...

Zobraziť aktualitu »

Výzva na ochranu poľnohospodárskej pôdy

Okresný úrad Brezno, odbor pozemkový a lesný   u p o z o r ň u j e   a   v y z ý v a,   každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona. Každý vlastník, nájomca a správca ...

Zobraziť aktualitu »